ເວັບໄຊຂອງ ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (Japan Alumni of Laos : JAOL)

ຢູ່ໃນໄລຍະປັບປຸງ!

ເວັບໄຊ ຫຼັກຂອງ JAOL

ເວັບໄຊທຶນ ASJA-MEXT

ເວັບໄຊ ການລະດົມທຶນພາຍໃນສະມາຊິກ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ຊ່ວຍຕ້ານໂຄວິດ-19

ການເລືອກຕັ້ງ ຄະນະສະມາຄົມ JAOL ຊຸດທີ VII

ບັນດາ ບຼອກຕ່າງໆທີ່ສະມາຊິກ JAOL ສ້າງສັນຂຶ້ນ