Exchange Program

ໂຄງການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ

(Home stay) ຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ

 

ສະມາຄົມອະດີດນັກສືກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້່ຮັບທຶນຈາກລັດທະບານຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສົ່ງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ປີ 2008, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວ ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃຫ້ນັກຮຽນໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊື່ວ່າ ASJA JUNIOR PROGRAM, ໄລຍະເວລາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແມ່ນ 15 – 31 ຕຸລາ 2008, ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຈັດໂຄງການແມ່ນເມືອງ ໂຕໂຢຕາ ແລະ ເມືອງໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
  • ປີ 2009, ເປັນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ສະມາຄົມໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ASJA JUNIOR PROGRAM, ໄລຍະເວລາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແມ່ນ 13 – 29 ຕຸລາ 2009, ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຈັດໂຄງການແມ່ນເມືອງ ໂຕໂຢຕາ ແລະ ເມືອງໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
  • ປີ 2010 – 2011 ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນ
  • ປີ 2012, ເປັນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ສະມາຄົມໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃຫ້ນັກຮຽນໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ປ່ຽນເປັນຊື່ໂຄງການເປັນ NIYE JUNIOR PROGRAM. ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸໝັດຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານອົງກອນ National Institution for Youth Education (NIYE). ໄລຍະເວລາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແມ່ນ 19 – 30 ພະຈິກ 2012, ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຈັດໂຄງການແມ່ນ ແຂວງມຽວໂກະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
  • ປີ 2013, ເປັນຄັ້ງທີ່ 4 ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃຫ້ນັກຮຽນໄປທັດສະນະ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ແລະ ເປັນຄັ້ງທີສອງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ NIYE JUNIOR PROGRAM, ໄລຍະເວລາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແມ່ນ 19 – 29 ພະຈິກ 2013 ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຈັດໂຄງການແມ່ນ ແຂວງມຽວໂກະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
  • ປີ 2014 ເປັນຄັ້ງທີ 5 ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃຫ້ນັກຮຽນໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປັນຄັ້ງທີສາມ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນພາຍໃຕ້ໂຄງການ NIYE JUNIOR PROGRAM. ກຳນົດການເດີນທາງຂອງປີນີ້ ແມ່ນ ວັນທີ 18 – 28 ພະຈິກ.
  • ປີ 2015 ເປັນຄັ້ງທີ 6 ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃຫ້ນັກຮຽນໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປັນຄັ້ງທີສີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນພາຍໃຕ້ໂຄງການ NIYE JUNIOR PROGRAM. ກໍານົດການເດີນທາງຂອງປີນີ້ ແມ່ນ ວັນທີ 20 – 30 ຕຸລາ 2015.

Leave a Reply