Daily Archives: August 7, 2017

ປະກາດລາຍຊື່ນ້ອງນັກຮຽນສະໝັກສອບຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017

ເຖິງ: ນ້ອງນັກຮຽນຜູ້ສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017

ເລື່ອງ: ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ມີສິດສອບເສັງຄັດເລືອກ, ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສອບເສັງ

ສະບາຍດີນ້ອງໆຜູ້ສະໝັກທຸກໆຄົນ ທາງ JAOL ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກໂຄງການ NIYE 2017 ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

Continue reading