Monthly Archives: August 2015

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສຳພາດ NIYE JUNIOR 2015

ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຂອງສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (ສອລຍ) ຂໍແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບສຳພາດ ລາຍລະອຽດມີຄືດັ່ງນີ້:

Continue reading