ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ CCE 2016

ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກອງປະຊຸມສາກົນເດັກນ້ອຍ ແລະ ການໄປ Homestay ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມາຮອດແລ້ວ…

Children communication on Earth ( CCE ) program, JAPAN 2-12 December 2016

Microsoft Word - CCE announcement for public 2016.doc

ເຖິງ: ນ້ອງໆນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດລາວ

ເລື່ອງ: ເປີດຮັບສະໝັກນ້ອງນັກຮຽນເພື່ອເປັນຕົວແທນຈາກປະເທດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກອງປະຊຸມສາກົນເດັກນ້ອຍ ແລະ ການໄປ Homestay ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Children communication on Earth ( CCE ) program, JAPAN 2-12 December 2016

ລາຍລະອຽດ ແລະ ວິທີການສະມັກ ແມ່ນຢູ່ຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

scan0012

CCE announcement for public 2016