ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບການສອບເສັງສຳພາດ TOSHIBA Youth Club Asia 2017

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບການສອບເສັງສຳພາດ ຈຳນວນ 21 ນ້ອງ ໃນໂຄງການ TOSHIBA Youth Club Asia 2017

list-of-interview-tyca-students