ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 2 ຄົນສຸດທ້າຍໃນໂຄງການ TYCA 2017

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 2 ສຸດທ້າຍເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ TOSHIBA YOUTH CLUB ASIA 2017

ລາຍລະອຽດແນບມາຕາມຟາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້:

final-result-of-tyca-2017