ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ10ຄົນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ CCE Junior2016

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນໂຄງການ

Final result of CCE 2016